CÔNG TY TNHH VDAN Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tin chuyên ngành

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

26/03/2019 |

THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI​ Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; […]
Xem thêm

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005

26/03/2019 |

QUỐC HỘI Số: 52/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung […]
Xem thêm
Nhà sáng chế Trương Văn Đàn: Người Việt Nam đưa sáng chế vào Nhật Bản

Nhà sáng chế Trương Văn Đàn: Người Việt Nam đưa sáng chế vào Nhật Bản

26/03/2019 |

Johkasou là hệ thống xử lý chất thải và nước sinh hoạt đạt được những chỉ tiêu tiên tiến, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về bảo vệ môi trường hiện nay của các nước phát triển. Tại Việt Nam đã có một nhà sáng chế đưa ra những giải pháp cải tiến […]
Xem thêm

Nghị định Số: 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải

26/03/2019 |

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 80/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn […]
Xem thêm
0929 149 899